Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOT. DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANCYH W TRYBIE RODO

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju jest Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju,  ul. Mickiewicza 19, 28-100 Busko-Zdrój;

2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju jest Pani Ewa Maj, pracownik Zespołu ds. Kadr, Szkolenia i Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, kontakt ul. Mickiewicza 19, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 378 9219, iod.busko@ki.policja.gov.pl.

3) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

7) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju przysługuje:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy RODO.

8) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Damian Nowak
Osoba modyfikująca informację:
Damian Nowak

Nawigacja

do góry