Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,

 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju. W przypadku braku właściwości komendanta powiatowego policji, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

 2. wskazanie adresata petycji,

 3. wskazanie przedmiotu petycji,

 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:       Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
                                        ul. Mickiewicza 19
                                        28-100 Busko-Zdrój

 • doręczyć osobiście – w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju w godzinach 7.30 – 15.30

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres busko@ki.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 09.09.2015
Data modyfikacji 09.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Damian Nowak
Osoba modyfikująca informację:
Damian Nowak

Nawigacja

do góry